ประเภทของรายวิชา

วิชาที่เปิดสอน 
 Chang
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 121-203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Dataบทคัดย่อ
 รายชื่อปี 1 นครปฐม 2556 สิงหาคม
 121-203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบทคัดย่อ
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาซี Master 2011บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.6/1
 ห้องเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.6/3บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.6/4
 ห้องเรียน ม.6/5บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.4/1บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.4/3บทคัดย่อ
 ห้องเรียน ม.4/5
 ห้องเรียน ม.4/7บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญบทคัดย่อ
 Code_การเข้ารหัสบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Project_ผลงานของผู้เรียน
 Midterm 2553 M4/4 - M4/6
 คำกริยาที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
 วิทยานิพนธ์ IIT 47 NU BKK
 คุณครูสุรีย์ พึ่งคุณไตรลักษณ์
 C Programบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 RNP 31102 M4-4-5 COMบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 RNP 31214 M4-4-5 IA
 RNP40206 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 6
 RNP40205 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 5
 Midterm 2553 M6/1 - M6/5บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
แนะนำตนเอง 
 Name Student 2010 T2 M44
 หัวข้อการแนะนำตนเองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
กิจกรรมการแนะนำตนเอง 
 นางสาวยุภาภรณ์ ไม้เกตุบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวเกศินี จันทร์นวลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวอรุณี พรพุทธพงศ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวอภิษฐา อำพิน(New)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวสุรีย์พร แซ่แต้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวสุภาพร ชูชัยสุวรรณศรีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นางสาวภัทร์ธิรา พันธ์สายบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นายฉัตรชัย บัวงิ้วใหญ่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นายภีมวัต สงคสุภาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 นายพนิช พัชรวงค์วาณิชย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 28_15298_นางสาวมณฑวรรณ เลิศวิจิตรธรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16_13335_นางสาวจำปาทอง แซ่เล้าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 13_15293_นายพงศกร ตาคำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 11_15290_นายฐิติพงศ์ ดอนชมไพรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 10_15289_นายวีระพัฒน์ เดชวรรณบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 9_15288_นายอายุวัจธ์ บูชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 8_15287_นายกฤตภาส โสภณกอบโชคบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 7_14805_นายอภิวัฒน์ วงศ์ชาชมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 6_13615_นายภัทร พุ่มเที่ยงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 5_13529_นายภานุเดช เลิศเจริญสวัสดิ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 4_13517_นายกวิน บุญส่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 3_13367_นายวีระชัย อนานนท์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 2_13356_นายณัฐฤทธิ์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 1_13309_นายชนะชัย เจริญทองศรีวิไลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 33_15912_นางสาวปัญญาพร เพ็งไพบูลย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 32_15427_นางสาวรัชดาภรณ์ เวียงแก้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 31_15426_นางสาววีณา จันทร์คำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 30_15300_นางสาว_กนิษฐา ชนะชัยภัทรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 29_15299_นางสาวโสภา จันทร์มาลาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 27_15297_นางสาวพัชรี กลางนอกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 26_15296_นางสาวปราริสา อ่ำดิษฐ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 25_13709_นางสาวนฤมล สีติภูตะบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 24_13628_นางสาวทิพย์วรรณ แซ่เตียวบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 23_13552_นางสาวศุภศจี งามจิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 22_13550_นางสาวศิริรัตน์ บรรดาศักดิ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 21_13549_นางสาววาริณี กุณแสงคำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 20_13504_นางสาวมัณฑนา ลอยสูงเนินบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 19_13466_นางสาววาสนา ป้องสีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 18_13385_นางสาวมลธิชา รัตนรวีวงศ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 17_13383_นางสาวพิภัทรา หอมดอกบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14454 นางสาวนภาศิริ ไชยประเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14446 นางสาวกวินธิดา จันทร์ดวงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14635 นายชัยวัฒน์ทองแดงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14565 นายศราวุธ วิรุฬห์รัตน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14563 นายวิทิต อัครชาติบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14557 นายนพรัตน์ โสมณวัฒน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14553 นายณัฐพล นักพิณพาทย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14551 นายเจษฎา สุขสิริพจน์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14548 นายกิตติ์ธนา หงษ์ปรีชาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14485 นายอาร์ตี้ ลิ้มตระกูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14470 นายไตรสิทธิ์ อเนกธนบูลย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14468 นายณภัทร สุนทรวุฒินันท์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14425 นายกฤษฎา การโชคบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16434นางสาวอริสา จงเจริญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16433นางสาวสาวิตรี อนุญาหงษ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16432นางสาวศันสนีย์ เปลี่ยนขำบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16430นางสาวทัศธยากิจบำรุงพรชัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 16426 นางสาวกนกนาถ เรือนงามบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 15384 นางสาวสุรีรัตน์ ดวงจันทร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14736 นางสาวปรียานุช จีนสมุทรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14735 นางสาวบุญพิทักษ์ อ่วมพินิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14654 นางสาวณัฐวรรณ จันทร์แสนตอบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14650 นางสาวกมลรัตน์ ปลื้มจิตรบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14576 นางสาวนัทธมน อินทรคะเนย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14569 นางสาวกมลวรรณ ท้วมทองบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14542 นางสาวสุดาวรรณ อิ่มอารมณ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14505 นางสาวอารียา เศรษฐีหมุดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14494 นางสาวปาวีรัตน์ ธนชัยหิรัญศิริบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14489 นางสาวธัญญารัตน์ ไกยสวนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14460 นางสาวยุพเรศ กำเหนิดแก้วบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 14456 นางสาวศิริญลวีพ์ มีเอี่ยมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้